เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/2


รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 524
ผู้ดูแล: ครูเกวลิน แววสง่า
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 524
ผู้ดูแล: ครูชนาธิป พงศ์เสน่ห์วิทยา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 312
ผู้ดูแล: ครูณัฐิณี ประวัง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 644
ผู้ดูแล: ครูปาริชาต สุนทร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: 645
ผู้ดูแล: ครูอารฎา สุขยานุดิษฐ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 545
ผู้ดูแล: ครูกุหลาบ ข่าขันมะลี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 545
ผู้ดูแล: ครูวลัยลักษณ์ ภูศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คอม 3
ผู้ดูแล: ครูสุปราณี ออกช่อ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ใต้ตึก 8
ผู้ดูแล: ครูธิดาทิพย์ ภูนาโคก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คอม 1
ผู้ดูแล: ครูกรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุดภาษาไทย
ผู้ดูแล: ครูนุชนารถ เฟอร์โฮฟ
รับสมัคร: ม.3 ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 622
ผู้ดูแล: ครูพัชนี แสงประสิทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คอม E-Learning
ผู้ดูแล: ครูธิดารัตน์ ทิพอุตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 646
ผู้ดูแล: ครูพิชชาภา หารไชย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 323
ผู้ดูแล: ครูวัชรวิทย์ สูงนารถ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ใต้อาคาร 8
ผู้ดูแล: ครูกัญญา พงศ์จันทรเสถียร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามฟุตซอล
ผู้ดูแล: ครูณรงศักดิ์ ศิริวัฒนาตระกูล
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: เวทีใต้อาคาร 2
ผู้ดูแล: ครูสุวรรณ จันทะคุณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 534
ผู้ดูแล: ครูปริญญา วิเนตวิทยา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 27 คน
สถานที่: 333
ผู้ดูแล: ครูฉัตรชัย เหรียญทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 331
ผู้ดูแล: ครูเจตน์ สง่า
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 133
ผู้ดูแล: ครูอาทิติยา ไชยวาน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 321
ผู้ดูแล: ครูนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 321
ผู้ดูแล: ครูพิรญาณ์ นพรัตน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 322
ผู้ดูแล: ครูธนพร จรจรัญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 322
ผู้ดูแล: ครูพิชัย เหลืองอรุณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 324
ผู้ดูแล: ครูธวัลรัตน์ ยศเรือง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: ครูธเนศ สุทธิจุฑามณี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 532
ผู้ดูแล: ครูภรณ์ทิพย์ ทองวิเศษ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 543
ผู้ดูแล: ครูธันว์ชนก เติมเกียรติไพบูลย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องกิจการนักเรียน
ผู้ดูแล: ครูอัครวัฒน์ คุ้มดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 325
ผู้ดูแล: ครูพรพรรณ พูลเขาล้าน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 325
ผู้ดูแล: ครูศรัญญา อยู่สุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หน้าอาคาร 7
ผู้ดูแล: ครูจุฑาภรณ์ ฉิมทับ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 535
ผู้ดูแล: ครูธิรมันต์ เจือจันทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 238
ผู้ดูแล: ครูเทวี หาญวิทยากุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 238
ผู้ดูแล: ครูสมศรี บุญญานิตย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 313
ผู้ดูแล: ครูฉัตราภรณ์ นรสิงห์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 336
ผู้ดูแล: ครูนนกร มังคละศิริ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 336
ผู้ดูแล: ครูพัทธนันท์ พิรุณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: 544
ผู้ดูแล: ครูปรียากร โชติพานัส
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 635
ผู้ดูแล: ครูอาทิตยา วงษ์วรรณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 635
ผู้ดูแล: ครูสุทธิตา อินพรม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ใต้อาคาร 2
ผู้ดูแล: ครูอำนาจ ชีวังกูล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 533
ผู้ดูแล: ครูบุณฑริกา ไวยธัญกิจ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: ครูมนฤดี ฤกษ์พาดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 531
ผู้ดูแล: ครูสุภาภรณ์ เหล่าซื่อ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 525
ผู้ดูแล: ครูจริยา ขาวงาม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 525
ผู้ดูแล: ครูจิรภิญญา ฉายแสง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: ครูอภิชาติ จุ่นหัวโทน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: ครูนทีกานต์ สุนทร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: ครูสุภาพร เสนเพ็ง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: ครูกัญญาณัฐ เครือบุตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: คอม 3
ผู้ดูแล: ครูสุวรรณา ทัพทวี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 135
ผู้ดูแล: ครูเยาวนาฎ แซ่เตียว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 145
ผู้ดูแล: ครูพัชญ์ชามญชุ์ กฤติณัฐธนชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 145
ผู้ดูแล: ครูพราว จริยาคุณาพร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ลานข้างห้องเพชรรัตน์
ผู้ดูแล: ครูพิชญาภา มานะวิริยภาพ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 239
ผู้ดูแล: ครูจารุวรรณ กลั่นกำเนิด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 239
ผู้ดูแล: ครูปุณนดา รัชโพธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 732
ผู้ดูแล: ครูอรพิชา อรุโณทัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ใต้อาคาร 8
ผู้ดูแล: ครูกิตติมา อนันต์กีรติการ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องโสตฯ
ผู้ดูแล: ครูชุลีกร เรืองศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 142
ผู้ดูแล: ครูไกรสิทธิ์ สุระรัมย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 236
ผู้ดูแล: ครูญาติกา เอกวัฒนพันธ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 236
ผู้ดูแล: ครูดวงกมล แก้วเชียงทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 237
ผู้ดูแล: ครูณัฏฐิยา บุญสวน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 237
ผู้ดูแล: ครูสุริษา สุทธิวรรณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 115
ผู้ดูแล: ครูสุธารส วรนาม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 143
ผู้ดูแล: ครูสุมนทิพย์ ใจศิริ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 541
ผู้ดูแล: ครูผกาทิพย์ รันสูงเนิน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 4 คน
สถานที่: 113
ผู้ดูแล: ครูชญาภรณ์ สงครามรอด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 4 คน
สถานที่: 113
ผู้ดูแล: ครูภัทรภรณ์ สุขแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 5 คน
สถานที่: 113
ผู้ดูแล: ครูสุลัดดา เฟื่องธนภูมิ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 626
ผู้ดูแล: ครูปรีชา บุญปลอด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 542
ผู้ดูแล: ครูลักษณา ลีละขจรเกียรติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: หน้าองค์พระ
ผู้ดูแล: ครูน้ำผึ้ง สุดแน่น
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คอม 2
ผู้ดูแล: ครูวรพจน์ ดวงงาม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หน้าห้องพักครูคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูชาญวิทย์ เศรษฐพานิชผล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 345
ผู้ดูแล: ครูอรดา หัวแหลม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องโสตฯ
ผู้ดูแล: ครูสุภางค์ เรืองศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 641
ผู้ดูแล: ครูจุไรรัตน์ แก้วมณี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 641
ผู้ดูแล: ครู ก.
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 33 คน
สถานที่: หน้าสแตน
ผู้ดูแล: ครูธนิดา จั่นเล็ก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: หน้าสแตน
ผู้ดูแล: ครูธัญวลัย เคนแพง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ใต้อาคาร 2
ผู้ดูแล: ครูเมธาพร มีใย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: หน้าห้องลูกเสือ
ผู้ดูแล: ครูศรินทร์ยา แพรกทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 624
ผู้ดูแล: ครูเพียงกมล จอร์แดน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คอม 1
ผู้ดูแล: ครูธงชัย แกละมงคล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 631
ผู้ดูแล: ครูสุนิต จันทร์คง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: 631
ผู้ดูแล: ครูบุษยรา นิรันดรธรากุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวัดผล
ผู้ดูแล: ครูทองอยู่ สาระ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 121
ผู้ดูแล: ครูกิตติพงษ์ ชัยพฤกษ์ชัยศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 712
ผู้ดูแล: ครูวรรณพิมล บุนทยะพัธน์
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: 712
ผู้ดูแล: ครูจริยา กองคำ
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 615
ผู้ดูแล: ครูโสภณ พวงพันธ์บุตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 615
ผู้ดูแล: ครูพิมพ์กมน กิจอารีย์โชติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 311
ผู้ดูแล: ครูชวนพิศ ฟุ้งเกียรติ
รับสมัคร: ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 311
ผู้ดูแล: ครูสุราลัย เกตุธรรมรัตน์
รับสมัคร: ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 311
ผู้ดูแล: ครูอิสระพงษ์ เดชวงษา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 615
ผู้ดูแล: ครูศราวุธ สุดชา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูสุภาพร แจ้งกระจ่าง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 612
ผู้ดูแล: ครูสุวิมล ประดับสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 615
ผู้ดูแล: ครูขวัญหทัย อ้นฟัก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 626
ผู้ดูแล: ครูรัตนบดี บัวดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 621
ผู้ดูแล: ครูวันวิสา ด่านสกุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 611
ผู้ดูแล: ครูธนากร จันทนากร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หน้าอาคาร 6
ผู้ดูแล: ครูอรุณี ปุตุรงค์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 611
ผู้ดูแล: ครูดาราวรรณ ลิขิต
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หน้าอาคาร 6
ผู้ดูแล: ครูปริวัฒน์ แสงไชย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หน้าอาคาร 6
ผู้ดูแล: ครูกชวรา ทองปรางค์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 611
ผู้ดูแล: ครูภัชรชัย พามงคลเศรษฐี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 643
ผู้ดูแล: ครูภูมิพันธ์ ศรีธงชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: 141
ผู้ดูแล: ครูระดมโชค ปวงบุผา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 611
ผู้ดูแล: ครูยุพาพรรณ ระลึก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 621
ผู้ดูแล: ครูคมสันต์ นิลพันธ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 612
ผู้ดูแล: ครูแสงฤทัย ลี้ภัยเจริญ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หน้าอาคาร 6
ผู้ดูแล: ครูศุภมิตร ดีโท
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หน้าอาคาร 6
ผู้ดูแล: ครูดลยา สีจันทร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 626
ผู้ดูแล: ครูพรรนิภา สีลาโส
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคาร 2 ชั้น 2
ผู้ดูแล: ครูสมศักดิ์ พาหะมาก
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 612
ผู้ดูแล: ครูชลธิชา บรรดาล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: 123
ผู้ดูแล: ครูกรกมล วัฒนวิจารณ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 123
ผู้ดูแล: ครูณียพรรณ กาญจนะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: 123
ผู้ดูแล: ครูปริญญา บ่อจักพันธ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หน้าห้อง E-Learning
ผู้ดูแล: ครูจินตนา โฮชิน
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: ใต้อาคาร 2
ผู้ดูแล: ครูวนิดา เด็ดดวง
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 124
ผู้ดูแล: ครูเพทาย รัตนวิมล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: 131
ผู้ดูแล: ครูอุรุพงษ์ บุญญาผลา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หน้าห้องภาษาจีน(314)
ผู้ดูแล: ครูวริศรา ตู้จินดา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หน้าห้องภาษาจีน(314)
ผู้ดูแล: ครูณฐอร จันทศร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 144
ผู้ดูแล: ครูสุพรรณี วงค์สิงห์แก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 634
ผู้ดูแล: ครูวัลภา คณานันท์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 625
ผู้ดูแล: ครูนลินรัตน์ สุขธีรกุลพงศ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ถนนหลังอัฒจรรย์
ผู้ดูแล: ครูประทานพร พุทธิวาส
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ถนนหลังอัฒจรรย์
ผู้ดูแล: ครูทองจันทร์ เติมจิตร
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ถนนหลังอัฒจรรย์
ผู้ดูแล: ครูนฤมล นิลพันธ์
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูชุลีลักษณ์ พงษาปาน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูนิธิพร เพ็ชรโชติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 623
ผู้ดูแล: ครูศิริประภา วิบูลย์ศิริกุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 314
ผู้ดูแล: ครูสมฤทัย จิราพงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 134
ผู้ดูแล: ครูจตุพร จารุเกศนันท์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 134
ผู้ดูแล: ครูอวิกา ลิ้มพานิชภักดี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: ครูชัชวาล พฤกษ์พงศ์พันธ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 636
ผู้ดูแล: ครูอรธิมา เคมาชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 734
ผู้ดูแล: ครูสุภิญญา แซ่เซียว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 733
ผู้ดูแล: ครูธีระศักดิ์ หอมสมบัติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: ครูเปรมศิริ เทพาวัฒนาสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 521
ผู้ดูแล: ครูทวีศักดิ์ หงส์อารยะชน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 521
ผู้ดูแล: ครูทยิดา ตั้งตระกูล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 521
ผู้ดูแล: ครูศุภชัย ศรีเจริญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 711
ผู้ดูแล: ครูวราภรณ์ เนรมิตพานิชย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 132
ผู้ดูแล: ครูไพโรจน์ เมฆอรุณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: หน้าห้องลูกเสือ
ผู้ดูแล: ครูศรีวรรณ เที่ยงตรง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-