ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


1. วันที่ 4-10 ตุลาคม 2562 ทุกกลุ่มสาระฯ ส่งรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        

2. วันที่ 11-31 ตุลาคม 2562 ลงทะเบียนข้อมูลรายชื่อนักเรียนและชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562                           

3. วันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 ครูที่ปรึกษาชุมนุมที่มีความต้องการนักเรียนทักษะเฉพาะส่งรายชื่อนักเรียนที่หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม และชี้แจงการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ติดประกาศรายชื่อชุมนุุม ขั้นตอนการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

4. วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์  และ กำกับ/ติดตาม/เพิ่มเติม/แก้ไข นักเรียนที่ยังไม่มีชุมนุม             

5. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนให้ครูที่ปรึกษาชุมนุมเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                

6. เดือนมีนาคม 2562  สรุปรายงานการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562   

**หมายเหตุ วัน เวลา ตามปฏิทินปฏิบัติการดำเนินการ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม