ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


 

**หมายเหตุ วัน เวลา ตามปฏิทินปฏิบัติการดำเนินการ 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม