การเลือกกิจกรรมชุมนุม 1/2567


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม


1. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือ Computer ได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.sriayudhya.ac.th/sri60/  เลือกเมนู “ชุมนุม” และศึกษาคู่มือการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ในเว็บไซต์  


2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้แค่ครั้งเดียว แต่สามารถเปลี่ยนกิจกรรมได้ภายใน วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องเปลี่ยนไปกิจกรรมที่ยังไม่เต็มเท่านั้น!!!


3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 28  พฤษภาคม 2567 คาบกิจกรรมชุมนุม เวลา 14.20 น. เป็นต้นไป (ระบบจะปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4. วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ให้กรอกข้อมูลดังนี้ 
    รหัสผู้ใช้(Username)   คือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
    รหัสผ่าน(Password)    คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ตัวอย่าง :


    ชื่อ   :  เด็กชายโควิด ชีวิตเปลี่ยน
    รหัสผู้ใช้(Username) :  11550 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
    รหัสผ่าน(Password) :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
    ครูประภัสสร  จันทร์แดง  ที่ห้องพักครูสังคม อาคาร 6  ชั้น 3  ห้อง 636
   

6นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนเข้าเรียนในชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร***หมายเหตุ ติดตามข่าวสารกิจกรรมชุมนุมได้ที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียน หัวข้อ “ชุมนุม”